T3, 06 / 2019 10:43 chiều | phamhanh

Mỗi năm nhà nước sẻ có những thay đổi cũng như những chính sách mới để phù hợp hợp. Năm 2019 cũng không ngoại lệ, khá nhiều chính sách mới được quy đinh sẽ có hiệu lực từ tháng 01 năm 2019. Chính vì thế mà 1 vài chính sách mới dành cho kế toán, kiểm toán cũng sẽ có hiệu lực. Quý vị đã nắm được thông tin về các chính sách mới này chưa? Công ty kiểm toán Thái Dương xin được tổng hợp những chính sách luật kế toán hiện hành có hiệu lực mới nhất năm 2019 như sau.

Ảnh minh họa

Chính sách thứ 1:

– Mục tiêu kiểm toán khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát.

– Áp dụng quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN về qúa trình trình kiểm toán, báo cáo và quyết toán ngân sách nhà nước, thì việc lập kế hoạch kiểm toán tổng quát nhằm đạt được các mục tiêu sau:

 • Đánh giá và xác nhận được sự chuẩn xác, minh bạch, trung thực và đầu đủ của các báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của năm được kiểm toán.
 • Nhằm đánh giá được việc tuân thủ luật ngân sách nhà nước, ghị quyết của Quốc hội, văn phòng Chính phủ, các văn bản pháp luật trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước của năm được kiểm toán.
 • Đánh giá được hiệu quả triển khai chính sách tài khóa, hiệu quả của việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước của Chính phủ đối với năm được thực hiện kiểm toán.
 • Lấy đó làm cơ sở để đề nghị Quốc hội xem xét và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, giám sát, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm của Quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm của Quốc giá, kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm Quốc gia thông qua các kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm được thực hiện kiểm toán.
 • Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành và áp dụng từ ngày 10/01/2019 và sẽ được thay thế Quyết định 03/2013/QĐ-KTNN ngày 03/4/2013.

Chính sách thứ 2:

– Hình thức kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ.

– Theo thông tư số 109/2018/TT-BTC quy định Quỹ Tích luỹ trả nợ sẽ áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ và bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2019, trong đó cũng có quy định hình thức kế toán.

– Nguyên tắc ghi chép theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ:

– Tiến hành ghi theo các trình tự thời gian của nghiệp vụ kinh tế – tài chính phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi số.

– Tiến hành ghi theo nội dung kinh tế của những nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh trên sổ cái.

– Những loại sổ kế toán:

 • Chứng từ ghi sổ.
 • Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
 • Sổ cái.
 • Các sổ kế toán chi tiết.

– Danh mục các sổ kế toán, mỗ số và giải thích hình thức ghi sổ kế toán đã được quy định rõ tại Phụ lục số 03 của hệ thống số tài khoản ban hành kèm theo thông thứ số 109/2016/TT-BTC.

Chính sách thứ 3:

– Bổ sung thêm 07 tài khoản cấp 1 vào bảng hệ thống tài khoản kế toán dự trữ của Quốc Gia.

– Vào ngày 15/11/2018, Bộ Tài chính thực hiện ban hành Thông tư 108/2018/TT-BTC về hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia.

– Theo như quy định mới, ngoài những tài khoản kế toán đã ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, sẽ bổ sung thêm 07 tài khoản cấp 1 vào trong bảng hệ thống tài khoản kế toán cụ thể các tài khoản như sau:

 • Tài khoản 145 – Phải thu vốn dự trữ quốc gia. Gồm có 04 tài khoản cấp 2 là: Tài khoản 1451, Tài khoản 1452, Tài khoản 1453, Tài khoản 1458.
 • Tài khoản 151- Hàng dự trữ quốc gia đang đi đường.
 • Tài khoản 157- Hàng dự trữ quốc gia. Gồm có 02 Tài khoản cấp 2 là : Tài khoản 1571, Tài khoản 1572.
 • Tài khoản 158 – Hàng dự trữ quốc gia tạm xuất. Gồm có 04 Tài khoản cấp 2 là: Tài khoản 1581, Tài khoản 1582, Tài khoản 1583, Tài khoản 1588.
 • Tài khoản 345- Phải trả vốn dữ trưc Quốc Giá. Gồm có 04 Tài khoản cấp 2 là: Tài khoản 3451, Tài khoản 3452, Tài khoản 3453, Tài khoản 3458.
 • Tài khoản 432- Quỹ tiết kiệm phí. Gồm có 02 Tài khoản cấp 2 là: Tài khoản 4321, Tài khoản 4322).
 • Tài khoản 451- Nguồn vốn dự trữ quốc gia.

Thông tư 108/2018/TT-BTC có hiệu lực và được áp dụng từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014.

Chính sách thứ 4:

– Sửa đổi một số biểu mẫu kế toán hàng hóa xuất, nhập khẩu.

– Thông tư số 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu áp dụng với các đơn vị hải quan bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

– Cụ thể là, Thông tư 112 sẽ được sửa đổi một số Phụ lục kèm theo Thông tư 174 như sau:

 • Các bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu theo mẫu số 01/BK-HQ, Bảng kê chứng từ thu thuế theo mẫu số 05/BK-HQ) tại Phụ lục số 01.
 • Hệ thống doanh mục tài khoản kế toán tại Mục I Phụ lục số 02.
 • Danh mục của sổ kế toán quy định tại Phụ lục số 03.
 • Toàn bộ các mẫu số 02/BCTC, 03/BCTC, 05/BCTC, 09/BCTC, 10/BCTC tại Phụ lục số 04.
 • Cung với đó, đối với các chứng từ kế toán thuế xuất nhập khẩu và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải bắc buộc thực hiện theo quy định tại Điều số 16, Điều số 17 của Luật Kế toán trong nghị định sô 174.

Chính sách 5:

– Quy định về tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”

– Đây là điểm nổi bật tại Thông tư số 103/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

– Chính vì thế, tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” sẽ được quy định cụ thể như sau:

 • Tài khoản nghiệp vụ kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa từng nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.
 • Hệ thống tài khoản nghiệp vụ kế toán Quỹ “Vì người nghèo” gồm những tài khoản có trong bảng và các tài khoản ngoài bảng danh sách hệ thống tài khoản kế toán.
 • Những tài khoản có trong bảng tài khoản kế toán sẽ phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh gồm tài sản, nguồn vốn, thu quỹ, chi hoạt động quỹ, thặng dư (thâm hụt) tại Quỹ “Vì người nghèo” trong kỳ kế toán.

– Trường hợp tài khoản trong bảng hệ thống nghiệp vụ kế toán được hạch toán kép hay còn được biết đến là hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản.

– Toàn bộ tài khoản ngoài bảng phản ánh những chỉ tiêu kinh tế đã được phản ánh ở mỗi tài khoản trong bảng tài khoản nhưng cần giám sát và theo dõi để phục vụ cho yêu cầu quản lý, như: hàng hoá được ủng hộ, tài trợ, viện trợ, nguyên tệ các loại.

– Trường hợp tài khoản ngoài bảng được hạch toán đơn hay còn được gọi là không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản.

– Phương thức ghi chép tài khoản kế toán quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.

Thông tư số 103/2018/TT-BTC chính thức được áp dụng có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 77/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007.

Chính sách số 6:

– Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp

– Bộ Tài chính thực hiện ban hành Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

– Theo như các hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 99, báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên được lập chu kỳ kế toán năm.

– Theo pháp luật đã quy định theo kỳ hạn lập khác thì ngoài việc lập báo cáo theo kỳ hạn năm, các đơn vị còn phải thực hiện lập báo cáo tài chính tổng hợp theo mỗi kỳ hạn đó.

– Lập báo cáo bổ sung thông tin tài chính được thực hiện lập theo kỳ hạn kế toán của báo cáo tài chính tổng hợp.
Các báo cáo tài chính tổng hợp được thực hiện lập sau khi kết thúc kỳ kế toán năm rơi vào thời điểm 31/12 mỗi năm.

– Toàn bộ các báo cáo tài chính tổn hợp của đơn vị kế toán cấp trên cần phải được tổng hợp đầy đủ, bao gồm cả thông tin tài chính của toàn bộ đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc theo quy định.

– Đối với những thông tin tài chính của mỗi đơn vị kế toán cấp dưới thực hiện chế độ kế toán khác cần bắc buộc phải tổng hợp lại vào báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị cấp trên của đơn vị trong năm.

– Chính sách cuối cùng: Yêu cầu đối với các báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài

– Với thông tư số 74/2018/TT-BTC được hướng dẫn chế độ kế toán đối với khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi giám sát các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Vì thế mà, báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Cần được lập theo đúng biểu mẫu quy định hoặc theo các yêu cầu quản lý, điều hành, phản ánh đầy đủ toàn bộ tiêu chí đã được quý định đối với mỗi biểu mẫu báo cáo.
 • Phương thức tổng hợp các số liệu và lập những chỉ tiêu trong báo cáo phải được đảm bảo phù hợp với việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra và đối chiếu số liệu về vay, trả nợ nước ngoài.
 • Mỗi chỉ tiêu trong mỗi báo cáo cần phải đảm bảo tính thống nhất, liên kết với nhau một cách rõ rang có hệ thống, đảm bảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh tế, xã hội.

– Đảm bảo toàn bộ số liệu báo cáo phải chuẩn xác, trung thực, khách quan, được tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu kế toán sau khi được kiểm tra, đối chiếu và khóa sổ kế toán.

– Các mẫu biểu báo cáo tài chính cần đơn giản hóa, rõ ràng và thiết thực, phù hợp đầy đủ các yêu cầu thông tin cho việc quản lý, điều hành và nợ công.

Trên đây là các thông tin về những chính sách mới liên quan đến kiểm toán và kế toán được quy đinh của năm  2019. Công ty kiểm toán độc lập Thái Dương hân hạnh được đồng hành cùng các doanh nghiệp hoàn thành các quy định về kế toán và kiểm toán của các doanh nghiệp, công ty.

Bài viết cùng chuyên mục