Tin tức

Tổ chức kiểm toán độc lập Tổ chức kiểm toán độc lập
T4, 06 / 2019 12:43 chiều
Kiểm toán độc lập là một loại hình kiểm toán được phân theo chủ thể kiểm toán (ngoài ra còn có kiểm toán nhà nước và kiểm toán nội bộ).Kiểm toán độc l[...]
Kiểm toán dự án ODA phát hiện nhiều sai phạm
T6, 06 / 2019 4:57 chiều
Kiểm toán chuyên đề các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều sai sót, phải chỉ định thầu cho nhà thầu nước n[...]