T5, 06 / 2019 6:39 chiều | phamhanh

Dịch vụ Kiểm toán độc lập hiện nay đóng vai trò quan trọng trong phục vụ lợi ích công chúng. Bên cạnh phục vụ cho nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan nhà nước. Dịch vụ kiểm toán độc lập còn hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị doanh nghiệp. Người sử dụng kết quả dịch vụ kiểm toán độc lập được đảm bảo rằng những thông tin trên báo cáo tài chính là trung thực, hợp lý. Từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình. Nếu quý vị còn chưa hiểu về mục đích của kiểm toán thì hãy tham khảo bài viết của công ty Kiểm toán Thái Dương cũng như tìm hiểu dịch vụ kiểm toán tại Hà Tĩnh.

Hình minh họa

Mục tiêu của kiểm toán là giúp kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán chính là điều mà các đối tượng quan tâm và sử dụng các thông tin tài chính được kiểm toán cần.

Họ cần ý kiến khách quan của kiểm toán viên về các thông tin tài chính họ được cung cấp để dựa vào đó đưa ra các quyết định kinh tế của mình. Do vậy giá trị sử dụng của dịch vụ kiểm toán chính là ở ý nghĩa của ý kiến của kiểm toán viên và của công ty kiểm toán. Báo cáo kiểm toán chỉ là hình thức biểu hiện của sản phẩm kiểm toán. Báo cáo kiểm toán được lập và công bố để nêu rõ ý kiến chính thức của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về báo cáo tài chính được kiểm toán. Đây là kết quả cuối cùng của quá trình kiểm toán.

Cùng với việc đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, kiểm toán còn giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị. Những ý kiến đóng góp này của kiểm toán viên có thể được trình bày trực tiếp đối với các cán bộ liên quan của đơn vị được kiểm toán hoặc viết dưới dạng thư quản lý gửi Ban giám đốc hoặc Hội đồng quản trị của đơn vị được quản lý.

Đây là lợi ích bổ sung nhưng không kém phần quan trọng trong hoạt động kiểm toán và có ý nghĩa trực tiếp đối với đơn vị được kiểm toán. Tuỳ theo từng giai đoạn phát triển kinh tế, vấn đề nhận thức về kiểm toán và của đối tượng tham gia kiểm toán mà nội dung này được đánh giá nhìn nhận khác nhau.

Tổng hợp các lợi ích và sự thoả mãn của các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán và đơn vị được kiểm toán cho thấy tính hữu dụng của sản phẩm kiểm toán với các hình thức biểu hiện là báo cáo kiểm toán và thư quản lý (nếu có). Các hình thức biểu hiện này không cho thấy chất lượng của dịch vụ kiểm toán mà chất lượng của dịch vụ kiểm toán hay chất luợng kiểm toán chính là ở sự đánh giá về các lợi ích thông qua dịch vụ mà họ được cung cấp.
Tính hữu dụng là khái niệm trừu tượng để chỉ tính thích thú chủ quan, tính hữu ích hoặc sự thoả mãn do tiêu dùng hàng hóa mà có. Nói cách khác, tính hữu dụng là một sự cảm nhận của đối tượng sử dụng sản phẩm về sự thoả mãn nhu cầu và sự thích thú của mình thông qua sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Công ty kiểm toán Thái Dương cung cấp các dịch vụ:

  • Tư vấn kiểm soát nội bộ;
  • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính;
  • Dịch vụ kiểm toán nội bộ;
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án;
  • Dịch vụ kiểm toán xây dựng;
  • Kiểm toán tuân thủ.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán vui lòng liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại:0978.315.618 hoặc 0904.889.477. Dịch vụ kiểm toán độc lập của Công ty kiểm toán Thái Dương không chỉ quan tấm đến tính trung thực, độc lập, khách quan. Ngoài ra, còn hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro sai sót trong hệ thống kế toán, thuế. 

Bài viết cùng chuyên mục