T5, 06 / 2019 10:30 chiều | phamhanh

Kiểm toán xây dựng ở Việt Nam ra đời như là một giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, các thiếu sót còn gặp phải của các Chủ Đầu tư, các Ban Quản lý dự án khu vực, chuyên ngành. Giúp cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước đạt hiệu quả cao, góp phần tạo nên sự minh bạch rõ ràng trong quá trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Bài viết này Công ty Kiểm toán Thái Dương xin được hân hạnh giới thiệu về kiểm toán dự án hoàn thành.

Hình minh họa

1. Phạm vi kiểm toán và căn cứ kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Phạm vi kiểm toán được xác định trên cơ sở các yêu cầu của Dự án đầu tư.
Công việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sẽ được thực hiện theo qui định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Việc kiểm toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước ban hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với thời điểm thực hiện và quyết toán dự án, các tài liệu của Dự án theo quy định của Nhà nước do chủ đầu tư cung cấp. Mục tiêu của việc kiểm toán quyết toán xây dựng cơ bản là nhằm giúp các kiểm toán viên đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo quyết toán công trình xây dựng và các vấn đề khác mà chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm.

2. Nội dung kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Chúng tôi sẽ thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu.
Trên cơ sở hồ sơ quyết toán do Quý Khách hàng cung cấp chúng tôi tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Quý Khách hàng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, bao gồm các nội dung sau:

2.1.Kiểm tra hồ sơ pháp lý;

2.2. Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;

2.3. Kiểm tra chi phí đầu tư;

2.4. Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

2.5. Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;

2.6. Kiểm tra các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng;

2.7. Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có)

3. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị

Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án;

Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan.

Để thực hiện các nội dung trên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến dự án; kiểm tra khối lượng quyết toán các gói thầu, quyết toán các chi phí khác, rà soát đối chiếu với thiết kế, dự toán được duyệt, dự toán phát sinh, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công; kiểm tra việc áp dụng định mức XDCB của Nhà nước, đơn giá XDCB địa phương, đơn giá dự toán được duyệt và các bước thử nghiệm khác mà chúng tôi thấy cần thiết trong từng trường hợp.

Ngoài ra, Công ty kiểm toán Thái Dương xin được cung cấp các dịch vụ như:

a) Các dịch vụ kiểm toán, gồm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán hoạt động, dịch vụ kiểm toán tuân thủ, dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;

b) Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

c) Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;

d) Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;

e) Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;

f) Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;

g) Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;

h) Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

i) Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu Quý vị có nhu cầu xin hãy liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại: 0978.315.618 hoặc 0904.889.477 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục