T3, 06 / 2019 3:38 chiều | phamhanh

Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính.

Hình minh họa

Theo khoản 1 điều 37 Luật kiểm toán độc lập, các đối tượng sau đây bắt buộc phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính:

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng;

– Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

– Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Việc kiểm toán báo cáo tài chính của các đối tượng trên phải do doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện.

Quyền của các doanh nghiệp được kiểm toán:

– Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam để giao kết hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Yêu cầu đơn vị kiểm toán cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán và thông tin về đơn vị kiểm toán.

– Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán.

– Đề nghị thay thế thành viên tham gia cuộc kiểm toán khi có căn cứ cho rằng thành viên đó vi phạm nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập trong quá trình thực hiện kiểm toán.

– Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu thấy chưa phù hợp.

– Khiếu nại về hành vi của thành viên tham gia cuộc kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật.

– Yêu cầu bồi thường trong trường hợp đơn vị kiểm toán gây thiệt hại.

– Quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán:

– Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, khách quan thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu đơn vị kiểm toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.

– Thực hiện yêu cầu của đơn vị kiểm toán về việc thu thập bằng chứng kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và điều chỉnh các sai sót để báo cáo kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với các nội dung không được ngoại trừ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48 của Luật kiểm toán độc lập. Trường hợp không điều chỉnh sai sót theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, đơn vị được kiểm toán phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán.

– Phối hợp, tạo điều kiện cho kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán.

– Không được có hành vi hạn chế phạm vi các vấn đề cần kiểm toán.

– Xem xét đề nghị của đơn vị kiểm toán về tồn tại, sai sót trong báo cáo tài chính và trong việc tuân thủ pháp luật để có biện pháp khắc phục kịp thời.

– Thông báo kịp thời, đầy đủ các vi phạm pháp luật và vi phạm hợp đồng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của đơn vị kiểm toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thanh toán phí dịch vụ kiểm toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một đơn vị kiểm toán từ ba năm liên tục trở lên thì phải yêu cầu đơn vị kiểm toán thay đổi kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán.

– Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mọi vấn đề thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ công ty Kiểm toán Thái Dương để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục