T6, 06 / 2019 7:18 sáng | phamhanh

Báo cáo tài chính là văn bản quan trọng để những người sử dụng đưa ra các quyết định liên quan đến doanh nghiệp. Công ty kiểm toán Thái Dương xin giới thiệu khái quát về Báo cáo tài chính như sau:

Hình minh họa

Khái niệm
Báo cáo tài chính là KẾT QUẢ CUỐI CÙNG của công việc kế toán được lập từ sổ chi tiết sổ cái kế toán và Bảng cân đối số phát sinh.Báo cáo tài chính giúp người sử dụng đưa ra các quyết định liên quan đến doanh nghiệp.
Báo cáo tài chính bao gồm những gì?
Hệ thống mẫu các báo cáo tài chính gồm 4 biểu mẫu, bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để làm gì?

Mục đích lập Báo cáo tài chính là ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của DN, đáp ứng yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp, Cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của người sử dụng (Nhà đầu tư, Ngân hàng..) trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin gì?
BCTC phải cung cấp những thông tin của một Doanh nghiệp về:

 • TÀI SẢN VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH TÀI SẢN (gồm nguồn phải trả là bao nhiêu và nguồn vốn chủ sở hữu là bao nhiêu) của doanh nghiệp tại một THỜI ĐIỂM bất kỳ (Trên Bảng cân đối kế toán).
 • KẾT QUẢ LÃI HOẶC LỖ CỦA CÔNG TY (Gồm doanh thu; Giá vốn; Chi phí; Thu nhập khác), tại một THỜI KỲ (Trên Bảng Báo cáo kết quả kinh doanh).

Ngoài các thông tin về Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu; Chi phí doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác MÀ KHÔNG TRÌNH BÀY trong Bảng cân đối kế toán và Kết quả kinh doanh thì được trình bày trong “Bảng thuyết minh báo cáo tài chính”.
Ý nghĩa của thuyết minh báo cáo tài chính
Bảng thuyết minh BCTC được lập ra với mục đích dùng để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết. Bảng thuyết minh Báo Cáo Tài Chính giúp nhà đầu tư hiểu rõ và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của công ty – doanh nghiệp.

Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính trình bày về các chính sách kế toán được sử dụng dùng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ và giải thích thêm các chỉ tiêu tổng hợp được trình bày trên Bảng cân đối kế toán và trên Báo cáo kết quả kinh doanh
Ví dụ: trên Bảng cân đối kế toán khoản mục hàng tồn kho được trình bày là 100 triệu thì trình bày số tổng cộng.

Vậy để thấy được chi tiết khoản mục hàng tồn kho 100 triệu trên Bảng cân đối kế toán gồm những khoản mục hàng tồn kho nào? → người sử dụng báo cáo phải nhìn trên Bảng thuyết minh báo cáo tài chính sẽ thấy được gồm những khoản mục nào. Cụ thể trên Bảng thuyết minh báo cáo tài chính sẽ thấy được chi tiết khoản mục hàng tồn kho như sau:

Lưu ý khi lập Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính:
Thuyết minh BCTC là bắt buộc và đã có mẫu thuyết minh BCTC (theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp). Tuy vậy, chưa có tiêu chuẩn nào để đánh giá mức độ chính xác của bảng thuyết minh. Dù BCTC được đánh giá tốt khi minh bạch, nhưng để đảm bảo bí mật thương mại và duy trì khả năng cạnh tranh, thường các công ty sẽ công bố thông tin ở mức tối thiểu để tránh các rắc rối pháp lý có thể xảy ra, và hoàn toàn phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của doanh nghiệp.

Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính
Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm
Đối với DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ.
Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm.
Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính

 • Trung thực và hợp lý
 • Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp theo quy định của chuẩn mực kế toán
 • Cung cấp thông tin đáng đáng tin cậy, khi:
 • Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính và tình hình kết quả KD của DN
 • Phản ảnh bản chất hơn là hình thức
 • Trình bày khách quan, không thiên vị
 • Tuân thủ nguyên tắc thận trọng
 • Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu

Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế toán năm. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vị.
Thời gian nộp Báo Cáo Tài Chính:
A. Đối với doanh nghiệp nhà nước
Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.

B. Đối với các loại doanh nghiệp khác
Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Công ty kiểm toán Thái Dương có cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính. Nếu Quý vị có nhu cầu xin hãy liên hệ với Công ty kiểm toán Thái Dương qua số điện thoại: 0978.315.618 hoặc 0904.889.477 chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. 

Bài viết cùng chuyên mục