Tác giả: Phạm Hạnh

Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính
T3, 06 / 2019 3:38 chiều
Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việ[...]